Styrets arbeidsoppgaver

NFFs lederutdanningsstige sikrer at frivillige i KIL fotball får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle. NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Flertallet i KIL fotballs styre skal minimum ha gjennomført NFFs lederkurs 1, men gjerne både lederkurs 2 og 3.

Styrets arbeidsoppgaver

 • Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben
 • Styre klubben ut fra KILs verdier: Ærlighet, samhold, respekt, glede og trivsel
 • Økonomi- og driftskontroll
 • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller
 • Følge NIFs reglement og lover
 • Følge opp reglement og oppgaver fra hovedlaget KIL, deriblant vedtatt organisasjonsplan
 • Representere klubben utad
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere
 • Avholde felles lagledermøter/trenermøter i mars. Styret ansvarlig for å kalle inn.
 • Ansvar rollebeskrivelser for særgruppa

Leder

 • Fastsette agenda for styremøter og lede styremøtene
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
 • Hovedansvarlig for kontakt med Trøndelag Fotballkrets, Norges fotballforbund, Nord-Trøndelags idrettskrets og Norges idrettsforbund.
 • Klubbens pressekontakt
 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
 • Ansvar for at klubben følger Kolvereid idrettslags reglement og lover, samt delta på hovedlagsmøter.
 • Kvalitetsklubbansvarlig
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva
 • Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
 • Overgangsansvarlig

Nestleder

 • Stedfortreder for leder i KIL fotball
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
 • Utvikle, implementere og følge opp sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering)
 • Ansvar for å engasjere personer i andre sentrale og sportslige verv
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.)
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben
 • Påmelding av lag
 • Spiller-registrering
 • Leder sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Utvalget består av leder FIKS-ansvarlig, jentesatsningansvarlig, rekrutteringsansvarlig, trenerveileder, dommeransvarlig og Fair Play-ansvarlig. Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben, og rapporterer til styret.

Sekretær og økonomiansvarlig

Sekretær

 • Innkalling / referat styremøter, føre protokoll
 • Ajourføre klubbhåndboken og være fotballgruppas redaktør for kolvereidil.no
 • Arrangementsansvarlig

Økonomiansvarlig

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet
 • Følge opp overordnet og detaljert økonomistyring
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
 • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger
 • Sponsorkontrakter jfr. Hovedstyrets vedtak
 • Sende ut treningsavgifter i nært samarbeid med kasserer i hovedlaget
 • Leder i økonomiutvalget

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget skal sikre klubbens stabile inntektskilder, bidra med økonomiske strategier og idémyldring og lede gjennomføringen av økonomiske tiltak (loddsalg/billetter seniorkamper/salg for øvrig). De rapporterer til styret.

Styremedlem, utdanningsansvarlig og overgangsansvarlig

Ansvar utdanning, frivillighetskoordinator og politiattester.

Utdanningsansvarlig

 • Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningssystem
 • Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs og motivere for deltakelse
 • Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek
 • Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben krets og forbund
 • Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber
 • Rapporterer til styret

Overgang

 • Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs overgangsreglement.
 • Overgangsansvarlig må skaffe seg god kunnskap om dette reglementet.
 • En overgang krever at en del formalia skal være på plass. Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
 • Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
 • Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS.