Økonomi

KIL fotball ha ret økonomiutvalg bestående av økonomiansvarlig og en representant fra alle lag. Lagsrepresentanten blir valgt på foreldremøte for sesongstart.

Økonomistyring overordnet

 • Klubben skal ah god økonomistyring slik at medlemmene og tillitsvalgte føler trygghet på hva som gjelder og hvilke rutiner klubben har.
 • Klubbens økonomistyring skal beskrive hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakter med regninger og utbetalinger.
 • Laglederne rundt det enkelte lag må ha god kjennskap til lagets lover og regler.
 • Alle lagskonti er knutten til klubbens regnskap. Det er utarbeidet et eget skjema for bruk av lagskonti og rapportering til fotballgruppas økonomiansvarlig.
 • Økonomiansvarlig rapporterer fotballgruppas økonomi tre ganger pr. år til hovedlaget.
 • Den overordnende økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.
 • Lagledere får kurs av økonomiansvarlig hvert år i forhold til arbeidsoppgaver og forpliktelser.
Motorvei ved siden av vann
Bilde av fjell omringet av skyer

Økonomistyring detaljert

 • Alle faktura skal godkjennes/attesteres av 2 personer.
 • Kasserer registrerer faktura og leder godkjenner for betaling
 • Kassere/leder godkjennes av lagets hovedstyre og gis tilgang til kontoene.
 • Dommerregninger attesteres av lagleder for laget som har spilt kamp og legges i postkasse i klubbhuset.
 • Alle kjøreregninger skal attesteres av lagleder.
 • Alt kjøp av utstyr (baller, medisiner etc.) skal meldes inn for leder i sportslig utvalg for godkjenning før kjøpet foretas.
 • Alle inntektsbilag skal attesteres av 2 personer på utarbeidet skjema.
 • Det skal rapporteres saldo på alle lags kasser to ganger pr. år (styremøter etter 1.1 og 1.6)
 • Styret i hovedlaget skal informeres om fotball's sponsorforhandlinger.
 • Sponsoravtaler skal godkjennes av Hovedlagets styret eller etter fullmakt
 • Leder/kassere i fellesskap kan foreta hurtigavgjørelser på forbruk av KILs fotballs midler på inntil kr. 5000,-