Styrets arbeidsoppgaver

NFFs lederutdanningsstige sikrer at frivillige i KIL fotball får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle. NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Flertallet i KIL fotballs styre skal minimum ha gjennomført NFFs lederkurs 1, men gjerne både lederkurs 2 og 3.

Styrets arbeidsoppgaver
– Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben
– Styre klubben ut fra KILs verdier: Ærlighet, samhold, respekt, glede og trivsel
– Økonomi- og driftskontroll
– Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller
– Følge NIFs reglement og lover
– Følge opp reglement og oppgaver fra hovedlaget KIL, deriblant vedtatt organisasjonsplan
– Representere klubben utad
– Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere
– Avholde felles lagledermøter/trenermøter i mars. Styret ansvarlig for å kalle inn.
– Ansvar rollebeskrivelser for særgruppa

Leder
– Fastsette agenda for styremøter og lede styremøtene
– Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
– Hovedansvarlig for kontakt med Trøndelag Fotballkrets, Norges fotballforbund, Nord-Trøndelag idrettskrets og Norges idrettsforbund
– Klubbens pressekontakt
– Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
– Ansvar for at klubben følger Kolvereid idrettslags reglement og lover, samt delta på hovedlagsmøter
– Kvalitetsklubbansvarlig
– Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
– Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
– Overgangsansvarlig

Nestleder
– Stedfortreder for leder i KIL fotball
– Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem
– Utvikle, implementere og følge opp sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet
– Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering)
– Ansvar for å engasjere personer i andre sentrale og sportslige verv
– Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.)
– Utvikling av sportslig kompetanse i klubben
– Påmelding av lag
– Spiller-registrering
– Leder sportslig utvalg

Sportslig utvalg
– Utvalget består av leder FIKS-ansvarlig, jentesatsningansvarlig, rekrutteringsansvarligtrenerveileder, dommeransvarlig og Fair Play-ansvarlig
– Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben
– rapporterer til styret

Sekretær
– Innkalling / referat styremøter, føre protokoll
– Ajourføre klubbhåndboken og være fotballgruppas redaktør for kolvereidil.no.
– Arrangementsansvarlig

Økonomiansvarlig
– Lede og koordinere økonomiarbeidet
– Følge opp overordnet og detaljert økonomistyring
– Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak
– Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet
– Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger
– Sponsorkontrakter jfr. Hovedstyrets vedtak
– Sende ut treningsavgifter i nært samarbeid med kasserer i hovedlaget
– Leder i økonomiutvalget

Økonomiutvalget
– Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder
– Bidra med økonomiske strategier og idemyldring
– Lede gjennomføringen av økonomiske tiltak (loddsalg/ billetter seniorkamper/ salg for øvrig)
– rapporterer til styret

Styremedlem
Ansvar utdanning, frivillighetskoordinator og politiattester.

Utdanningsansvarlig
– Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningssystem
– Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs og motivere for deltakelse
– Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek
– Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben krets og forbund
– Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber
– Rapporterer til styret

Overgang
– Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs overgangsreglement. Overgangsansvarlig må skaffe seg god kunnskap om dette reglementet.
– En overgang krever at en del formalia skal være på plass. Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
– Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
– Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS.