Økonomi

Økonomistyring overordnet
– Klubben skal ha god økonomistyring slik at medlemmene og tillitsvalgte føler trygghet på hva som gjelder og hvilke rutiner klubben har
– Klubbens økonomistyring skal beskrive hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakter med regninger /utbetalinger
– Laglederne rundt det enkelte lag må ha god kjennskap til lagets lover og regler
– Alle lagskonti er knyttet til klubbens regnskap. Det er utarbeidet et eget skjema for bruk av lagskonti og rapportering til fotballgruppas økonomiansvarlig.
– Økonomiansvarlig rapporterer fotballgruppas økonomi tre ganger pr. år til hovedlaget.
– Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler
– Lagledere får kurs av økonomiansvarlig hvert år i forhold til arbeidsoppgaver og forpliktelser.

Økonomistyring detaljert
– Alle faktura skal godkjennes/attesteres av 2 personer (kasserer/leder)
– Kasserer registrerer faktura og leder godkjenner for betaling
– Kassere/leder godkjennes av lagets hovedstyre og gis tilgang til kontoene
– Dommerregninger attesteres av lagleder for laget som har spilt kamp og legges i postkasse i klubbhuset
– Alle kjøreregninger skal attesteres av lagleder
– Alt kjøp av utstyr (baller, medisiner, etc) skal meldes inn for leder i sportslig utvalg for godkjenning før innkjøpet foretas
– Alle inntektsbilag skal attesteres av 2 personer på utarbeidet skjema
– Det skal rapporteres saldo på alle lags kasser to ganger pr år  (Styremøter etter 1.1 og 1.6)
– Styret i hovedlaget skal informeres om fotball`s sponsorforhandlinger
– Sponsoravtaler skal godkjennes av Hovedlagets styret eller etter fullmakt
– Leder/kassere i felleskap kan foreta hurtigavgjørelser på forbruk av KILs fotballs midler på inntil kr. 5000,-
– Dugnadsarbeid
– Egenbetaling ved skyss
– Treningsavgift

Økonomiutvalg
KIL fotball har et økonomiutvalg bestående av økonomiansvarlig og en representant fra alle lag. Lagsrepresentanten blir valgt på foreldremøte før sesongstart.