ÅRSMØTE ORIENTERINGSGRUPPA

Tirsdag 5. april kl. 1900 Ekornvn. 6, Kolvereid

Saksliste:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap og budsjett
Innkommende saker
Valg av nytt styre
Innkommende saker må være leder i hende innen 29. mars, og kan sendes på e-post til [email protected]
Velkommen!