ÅRSMØTE I KOLVEREID IDRETTSLAG 2022

Det blir Årsmøte i hovedlaget Torsdag 31.03.2022 kl. 18:00.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldingene til alle særgruppene.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Godtgjørelse/honorar til arbeidstutvalget utover leder, trenere i

senioravdelingene og styremedlemmer i særgruppene

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, inklusive treningsavgifter

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Leder

14.2 Kasserer

14.3 Styremedlem

14.4 Varamedlem

14.5 To revisorer

14.6 Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i

De organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett som ikke er spesifisert i

organisasjonsplanen

14.7 Leder av valgkomiteen

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

14.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

Sakspapirer:

Årsmøte KIL 31.03.2022