ÅRSMØTE KIL SVØMMEGRUPPA

Torsdag 25.mars kl. 20.00 på TEAMS. Påmelding til   lede[email protected]  innen onsdag  24. mars klokken 20.00.

Sakliste:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste

2.Valg av møteleder og referent

3.Valg av to til å underskrive protokollen

4.Årsmelding

5.Regnskap og budsjett

6.Innkommende saker

7.Valg av nytt styre

Innkommende saker må være leder i hende innen 18. mars,og kan sendes på e-post til  [email protected]

Velkommen!