Ett skritt frem og to tilbake KIL?

15. november 2017 var en merkedag for Kolvereid IL. Både for idrettslaget generelt og for KIL fotball spesielt. Da kunne nemlig styret i fotballgruppa, sportslig utvalg og prosjektgruppa for kvalitetsklubbarbeidet stolt fortelle at KIL fotball var godkjent kvalitetsklubb! Et stort skritt fremover for en klubb som vil noe! Men allerede knappe fire måneder etterpå – nærmere bestemt 14. mars – står vi i fare for at Kolvereid Idrettslag tar to skritt tilbake.

En organisasjon som er opptatt av kvalitet og av å være robust over tid er avhengig av et godt og gjennomarbeidet fundament. Akkurat slik et byggverk er avhengig av en trygg grunn å stå på og en godt planlagt og gjennomført grunnmur, dersom det skal stå i lang tid i skiftende vær og vind-forhold og med forskjellige mennesker som brukere og beboere.

Fundamentet er vesentlig for kvaliteten og holdbarheten til byggverket!

I en organisasjon som KIL skiftes stadig folk og fe i styrer, råd og utvalg. Skal organisasjonen leve og utvikle seg i positiv retning over tid, er derfor fundamentet til organisasjonen kjempeviktig. Og fundamentet til idrettslaget vårt er først og fremst klubbens vedtekter og organisasjonsplan. Disse dokumentene definerer hvordan klubben skal organiseres og styres. Og de definerer hvordan klubbens særgrupper skal drive sine aktiviteter. De rammer inn helheten, slik at klubben blir robust og varig!

Som en helt vesentlig del av det å være en godkjent kvalitetsklubb, har fotballgruppa nå en egen klubbhåndbok med blant annet en gjennomarbeidet sportslig plan. En plan som går mye dypere og grundigere til verks enn det vi har gjort tidligere med å definere hvordan vi skal jobbe over tid med nettopp kvalitetsarbeidet i fotballgruppa.

Men alle andre særgruppene har også sine egnesportslige planer. Planer som henger sammen med hverandre i en helhet. Planer som beskriver hvordan særgruppene skal drive sine aktiviteter. Disse står nedfelt i klubbens organisasjonsplan. Og helt ærlig: vi har et godt fundament i Kolvereid idrettslag!

I sakspapirene foran årsmøtet i KIL, som går av stabelen 14. mars, kan vi nå se at det er berammet en sak 9.2: «Eventuelt ny organisasjon av Idrettsskolen». Samtidig er det slik at årsmøtet, i tråd med KILS vedtekter, hvert år skal inneholde en sak 12 som heter «Behandle lagets organisasjonsplan». Og da bør vi stoppe litt opp.

For hvor er det organiseringen av idrettsskolen i KIL defineres? Det er jo nettopp i lagets organisasjonsplan.

Dette er ikke noe som er definert eller vedtatt noe annet sted. Med andre ord: Et forslag om ny organisering av en særgruppe kan ikke ses på separat fra lagets organisasjonsplan. Et slikt forslag er ikke noe annet enn nettopp et forslag til endring av organisasjonsplanen. Og et slik endringsforslag er selvsagt hjertelig velkommen i en klubb som ønsker å være fremoverlent og er opptatt av kvalitet. Men man kan ikke hoppe bukk overhelheten. Det er jo hele poenget med å ha en organisasjonsplan.

Det første som derfor vil skje på onsdagens årsmøte er at vi – når det gjelder sak 3 – kommer med en innsigelse imot sakslisten. Vårt innspill vil være at sak 9.2 må utgå som egen sak, og innlemmes i sin helhet i sak 12 – behandlingen av KILs organisasjonsplan. Bare slik sikrer vi helheten i KIL’s fundament. I motsatt fall starter vi en pulverisering av fundamentet. Vi graver ut en liten bit av grunnmuren – uten å først ta en sjekk på om det kan føre til at mer raser ut etterpå. Eller om du vil – vi river ned en vegg i huset, uten å vite om det er en bærende vegg først. Ikke lurt – det skjønner alle!

Men så tilbake til fotballgruppa, vår status som kvalitetsklubb, litt om arbeidet med dette og om vår sportslige plan nedfelt i vår klubbhåndbok.

Ca 6 personer har i løpet av det siste års tid lagt ned svært mange dugnadstimer i arbeidet med å få KIL fotball til å bli en kvalitetsklubb. Dette er en prosess som vanligvis tar 2-3 år, men som vi altså klarte på ett år. Dette takket være dyktige folk som antagelig har lagt ned 400-500 timer med frivillig arbeid. Vi er den andre Namdalske klubb – etter Namsos – som har fått denne statusen, og ingen annen klubb har klart dette på så kort tid før. Vår mentor Bang Hansen fra Norges Fotballforbund Trøndelag var svært fornøyd med at vi innfridde god måloppnåelse på samtlige 20 kriterier i prosessen. Men som han var tydelig på, går vi nå inn i en ny fase for klubben vår. Men altså nå med et kvalitetssikret fundament for å drifte og utvikle klubben videre – til det beste for alle barn, unge og voksne som er en del av Kolvereid IL fotball. For å sitere Bang Hansen:

«– Erfaringsmessig vil dere som klubb nå oppleve at det stilles høyere forventninger til dere både internt og eksternt. Gjør deres beste – hver dag – i å etterleve strukturen, sportsplanen, klubbverdiene og samtidig ta vare på hverandre.»

Det var dette vi trodde vi skulle i gang med nå. Med et solid fundament, nedfelt i en kvalitetssikret struktur og en gjennomarbeidet sportsplan.

Og det er da vi får et slag i trynet når nå styret i hovedlaget har vedtatt å fremme forslag til en ganske fundamental endring av KILs organisasjonsplan.

For selv om forslaget til endring av organisasjonsplan tilsynelatende bare inneholder endringsforslag gjeldende for «idrettsskolen» legges det i endringsforslaget samtidig flere føringer for hvordan de andre særgruppene skal drive sine aktiviteter. Dette gjelder ikke bare for oss i fotballgruppa, men for alle særgruppene. Og vi vil si det er langt forbi frekt det som nå blir foreslått!

For fotballgruppas del ligger det altså på bordet flere forslag til endringer i nettopp det nevnte fundamentet vi har laget for vår særgruppe og da i særdeleshet vår sportslige plan. Og dersom vi tar med bakgrunnsinformasjonen og de forslag til vedtak som fremgår i det som står oppført som sak 9.2 – vil vi måtte gjøre ganske omfattende endringer på vår sportslige plan dersom organisasjonsplanen for KIL skal endres i tråd med det som nå foreslås fra hovedlagsstyret. Det tvinger oss altså til å allerede nå gjøre endringer i vårt fundament, som nettopp både er utarbeidet og kvalitetssikret og som forbundets Bang Hansen har godkjent og skrytt av. Snakk om mangel på respekt for arbeidet vi har gjort i kvalitetsklubbprosessen! Eller kanskje mangel på interesse for hva vi i KIL fotball faktisk driver med?

Dersom forslaget til  Hovedstyret til årsmøtet blir vedtatt kan det føre til at KIL Fotball kan bli ekskludert som “Kvalitetsklubb” med bakgrunn i at vi har lag som deltar i cuper/turneringer som ikke inngår i vår sportsplan/organisasjonsplan/osv….. Dette vil være helt tragisk sett fra Idrettslagets side.  En mengde arbeid lagt ned over tid blir på en enkel måte sett bort fra. Vil Hovedstyret/Årsmøtet i Kolvereid I.L. være seg bekjent av at KIL fotball mister sin godkjenning som “KVALITETSKLUBB” på grunn av et vedtak fattet? Dette har bunn i realiteter.

Det kan virke som at endringsforslaget – som har utspring i idrettsskolen og dens behov – ønsker å definere noen premisser for hvordan vi i KIL fotball skal drive aktiviteten «fotball» for årsklassene 6. og 7. år. Og da altså noen ganske andre premisser enn de vi selv nettopp har utarbeidet og fått godkjent som ledd i å være en kvalitetsklubb. Sånn kan vi selvsagt ikke holde på! Da er vegen nemlig veldig kort til at vi ikke klarer å etterleve de forventninger og krav som stilles til oss som kvalitetsklubb.

Forslaget til endret organisasjonsplan som ligger på bordet er så lite helhetlig og gjennomtenkt at det burde ikke i det hele tatt fremmes slik det her gjøres. Og i allefall bør både fotballgruppa – og alle andre særgrupper for den del – møte så mannsterke på onsdagens årsmøte at dette blir forkastet med dundrende flertall. Det er ikke slik man utvikler en kvalitetsklubb!

For sportslig utvalg og styret v/ Lene Grydeland, leder i KIL fotball.