Protokoll fra Årsmøtet i Kil Fotball

Referat fra årsmøtet i Kolvereid I.L. fotball
Sak 1 Åpning og godkjenning av stemmeberettige
Leder foretok åpning . 10 stemmeberettige registrert
Sak 2 Valg av møteleder og refferent
Møteleder Kurth Fallmyr , referent Turid H Finne enst.
Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste enst. godkjent
Sak 4 Valg av 2 til å signere protokoll
Jostein Brevik og Geir Asle Edvardsen sign. protokoll. Enst.
Sak 5 Årsmelding 2016
Årsmelding enst. Godkjent
Sak 6 Regnskap 2016 med Revisjon
Regnskap med revisjonsb. Enst godkjennt.
Sak 7 Avgifter 2017
Styrets forslag til avgifter for 2017 enst. vedtatt
Sak 8 Laglederveiledningen 2017
Laglederveiledningen for 2017 enst. godkjent
Sak 9 Budsjett 2017
Budsjett for 2017 enst godkjent
Sak 10 Innkommne saker
Ingen

Sak 11 Valg
Valkomiteen bestående av Atstrid Øie, John F. Haraldsø, Odd H. Tangen og Ann Kristtin Torsvik kom med følgende forslag.
Leder: Lene R. Grydeland 1 år
Nestleder Kristine Stene Ikke på valg
Kasserer: Torolf Storsul 2 år
Sekretær: Anne K. Livik 2 år
Styremedlem :Odd H. Tangen 1 år
Varamedlem 1 :Elisabeth Galde 2 år
Varamedlem 2 :Steingrim Holm 1 år ( ikke på valg)
Enstemmig valgt
Valgkomite:
Line M. Flasnes (leder)Sturla Norbø og Sigrun Bergsli
Enst valgt