Laglederveiledning 2017

Styret i fotballgruppa, fotballsesongen 2017
Leder : Lene R. Grydeland
Nestleder : Kristine Stene
Kasserer : Torolf Storsul
Sekretær : Anne-Karen Livik
Styremedlem: Odd H. Tangen
Varamedlem: Elizabeth Galde
Varamedlem Steingrim Holm

Diverse informasjon
• Behov for nye drakter, baller, vester og medisinskrin må meldes til styret så tidlig som mulig. Det er opp til
lagleder å finne et system for vasking/ oppbevaring av drakter. Ved sesongens slutt må lagleder gi
tilbakemelding til styret med status for drakter, baller, vester og medisinskrin.
• Lagleder har ansvar for å holde et foreldremøte ved sesongens start. Der skal det blant annet diskuteres hva laget
ønsker i løpet av sesongen. Videre må foresatte informeres om krav til å stille på dugnad for. Styret eller
sportslig utvalg orienteres.
• Lagledere/trenere skal fremvise politiattest, i henhold til Norges idrettsforbunds regelverk. Informasjon/link til
søknad om attest finnes på nettsiden til Norges idrettsforbund, https://www.idrett.no/tema/politiattest.
• Uttak til sonesamlinger skal drøftes mellom lagleder/trenere før informasjon går ut til spillere og foreldre.
Styret / sportslig leder styrer informasjonsflyten.
• Hospitering av spillere har til hensikt å gi spillere med gode ferdigheter i forhold til de andre i sin årsklasse et
tilbud om å videreutvikle seg på et tilpasset nivå. Det betyr å kunne trene sammen med og spille kamper for eldre
lag. Det er viktig å huske at det er spillerens utvikling som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.
• Ved hospitering skal lagledere/trenere på de aktuelle lag diskutere dette før spilleren informeres. Foresatte skal
også informeres og kunne gi sin mening. Det skal utarbeides en egen avtale ved hospitering.
• Lagleder i knøtt, mini og Lg/Lp har ansvaret for å organisere dugnadsgjengen /innkjøp og bestilling av
varer/tjenester i forbindelse med SMN cup. Likeså organisere Cup`n samens med Arr. Ansvarlig i styret. Første møte i
organisasjonskomiteen må avholdes i 1 halvdel av mai. Da med markedsførings og samarbeidspartnere som tema. SMN CUP
er i samarbeid med SOPIN festival 23. september

Hjemmekamper (dommer, bortelag, garderobe)
• 7’ er og 5’ er: Dommer ansv. Setter opp dommere.
• For hjemmekamper tar lagleder kontakt med oppsatt dommer dagen før kampen og får bekreftelse at denne stiller til
kamp som oppsatt. Lagleder sørger for at en person er til stede for å ta imot bortelag og dommer. (Kampvert).
• Idrettsgarderobene i Kulturhuset kan kun brukes dersom de er reservert for laget på kampdagen. Arr. ansvarlig
bestiller garderober hos Kommunen etter at terminlista er klar. Lagleder kontrollerer dette dagen før kamp for sitt
lag. Nøkkel til garderobene henger i KIL-bua.
• Lagleder sørger for at det blir ryddet i garderobe og KIL-bua etter bruk. Lagleder og trenere har også ansvar for at
banen er ryddet etter kamp og trening. Spillerne skal delta i opprydding. (husk inntaking av hjørneflagg)
• 9`er og 11èr Dommere
Her er dommere satt opp av krets. Disse leverer regning som att. av lagleder og legges i postkasse i KIL-Bua

Bortekamper, skyss
• Buss ved bortekamper kan benyttes ved kamper som er så langt som til Steinkjer(Flatanger) eller lenger. Lagleder
bestiller buss, hvor minibuss skal brukes såfremt dette er tilgjengelig. Det er bra hvis laget har mulighet til å
stille med egen sjåfør. Egenandel pr. tur ved bruk av buss er som følger:

Til Leid sjåfør
Steinkjer/Levanger Kr 300,-pr spiller
Stjørdal, Trondheim Kr 400,- pr spiller
Ved reiser til steder ikke nevnt ovenfor brukes egenandelsats for sted det ligger nærmest. Egenandelene betales
til sjåfør og dette trekkes fra på regning fra buss-selskapet. Regningen att. Av lagleder/ trener før den leveres
til kasserer. Lagleder/foreldregruppe avgjør selv hvorvidt det skal betales egenandel av spillerne eller om beløpet
skal dekkes av den sum laget til enhver tid har stående på sin SMN-konto.

Leiebil
Ved bruk av leiebil skal det være 5 spillere/ledere i hver bil. Egenandeler samles inn av leder og levers kassere
senest 3 dager etter kamp. Bilag med beløp og antall spillere signeres av leder + en spiller
Satser for egenandeler ved bruk av privatbiler:
-Ytre Namdal (Rørvik/Nærøy) Kr. 20,-
– (Leka /Bindal/Terråk) Kr. 30,-+ ferge
-Midtre Namdal (Høylandet/Grong/ Overhalla/ Namsos Kr. 75 + ferge
– Indre Namdal (Lierne/Namsskogan /Snåsa/Namdalseid Kr. 100,-
Cuper
• For cuper informerer lagleder leder i fotballgruppa hvilke cuper laget har planlagt deltakelse på, og melder på laget
til cupene. Regning for startkontingent, se punkt nedenfor, sendes til kasserer i fotballgruppa.
• Fotballgruppa betaler startkontingent for cuper, men laget må selv koste reise og opphold.
• Fotballgruppa betaler startkontingent for de cupene som lag fra Kolvereid deltar i, som Kippermo cup, Kystbycup,
cuper i Levanger, Namsos og Norway cup. Ønsker lag å delta i cuper utenfor kretsen, skal de søke om å få dekt
startkontingenten/ deltakelse. For knøtt og miniputt dekker fotballgruppa kontingent for cuper i
Nærøy/Vikna/Leka/Bindal.

Økonomi – Dugnadsarbeid
• Dugnadsarbeid og annet inntektsgivende arbeid som utføres av lagene skal informeres til leder i fotballgruppa. Dette
gjelder ikke mindre jobber, kiosksalg etc., med netto inntekt under kr 1000,-
Forøvrig skal det betales 20% av netto inntekt fra og med 2017
• Dette rapporteres/overleveres til kasserer i fotballgruppa. Fotballgruppas andel går inn i driftsmidlene til gruppa
og brukes til å dekke kontingenter, driftsutgifter for baner/anlegg/utstyr, busstransport, dommere etc.
• Kiosksalg ved vanlig seriekamper er det opp til laget selv å organisere.
• Ved pålagt dugnadsarbeid i forbindelse med fester, messer, Kolvereid-dager, cuper og andre arrangement vil styret
sende ut dugnadslister. Styret har før sesongstart satt opp en egen dugnadskalender. Endringer kan komme.
• Som lagleder er det meget viktig å informere foresatte om at de er pliktige til å delta på dugnadsarbeid, og at de må
finne stedfortredere dersom de selv er forhindret fra å delta.
• Rydding på/rundt spillebanen gjøres på dugnad etter oppsatt plan

Spillerregistrering
• Lagledere fra og med J12/G12 skal levere spiller lister til FIX ansvarlig innen 1. april. Den skal inneholde navn,
adresse, f. dato, foresatt, e-post og tlf.

Økonomi – Spillelister/spillerkontingent
• Spillerkontingent utgjør en hovedinntektskilde for dekning av drifts-kostnader i fotballgruppa. Lagledere må så snart
som mulig ved sesongens start levere komplette spillelister til sekretær i fotballgruppa. Frist er 1.4.2017 for
J12/G12 og eldre. Jo før jo bedre. Fra MYGG til MIX 10 er frist til sekretær 1.5.2017
Mal for spillelister som brukt for fotballsesongen 2016 brukes. Styret sender ut denne malen til lagledere.
Hvis det kommer til spillere i løpet av sesongen må lagleder kontinuerlig revidere spillelisten og sende kopi til
sekretær i fotballgruppa for utstedelse av kontingent. Spillere som eventuelt begynner etter sommerferien betaler
halv kontingent.
• Giro for kontingent sendes ut av KIL hovedlaget. Årsmøtet har vedtatt følgende satser for fotballsesongen 2017:
Lag Årsklasse Kontingent sesongen 2017
Knøtt 6-8 år 600,-
Miniputt 9-10 år 800,-
Lilleputt G11-12/J11-12, 11-12 år 1100,-
Småjenter/smågutter G13-14/J13-14, 13-14 år 1200,-
Jenter/gutter G16/J16, 15-16 år 1600,-
Junior G19/J19, 17-19 år 2200
Senior 3000,-

Spillere som det ikke betales kontingent for innen forfall, eller hvor kontingent for forrige sesong ikke er
betalt,vil ikke være spilleberettiget.
Spillere som ikke betaler avgifter er ikke dekket av klubben forsikring / idretts forsikring

Avgifter som ikke betales innen fastsatt forfall oversendes til inkasso etter 1 varsel
• Spiller(e) som har foreldre/foresatte i trener- eller laglederrolle i fotballgruppa er fritatt for kontingent. Dette
gjelder kun for spiller(e) i det aktuelle laget, ikke for søsken i andre lag. Foreldre/foresatte i styrerolle i
fotballgruppa er fritatt for kontingent for en spiller. Når to foreldre bidrar på lagleder-/trenersida (eller bidrar
på to lag), får familien fratrekk for kontingent på to barn.
• Det er ikke søskenmoderasjon for spillerkontingenten. Eventuell reduksjon av kontingent, pga. foreldres/foresattes
økonomiske stilling, kan kun innvilges basert på søknad til styret.
• Hvis et lag spiller halv sesong kan halv kontingent betales, såfremt dette ikke skyldes trekking av lag som medfører
bot fra fotballkretsen. Hvis trekking av lag medfører bot fra fotballkretsen skal full kontingent betales.
• Eventuell vinterkontingent for dekning av ekstra utgifter for drift av fotballanlegget vinterstid vil bli vurdert ut
fra klubbaktiviteten fra år til år. Det kreves ikke vinterkontingent pga. kostnader ved avvikling av enkeltstående
divisjonskvalifiseringskamper i regi av fotball-kretsen).

Avtaler:
• Ingen lag har anledning til å inngå egne sponsoravtaler/ samarbeidsavtaler uten at disse er godkjent av styret i
fotball og styret i Kolvereid Idrettslag (eks drakter)
• Kolvereid I.L. har pr. dato avtale med The 7 og Marin Harvest AS

Denne laglederveiledning gjelder inn til den nye organisasjonsplan og struktur i Kvalitetsklubb 1 er implementert
Styret får i fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i forhold til Kvalitetsklubb 1 krav

Styret i KIL fotballgruppa

15.01.2017